ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus

Creació d'empreses

Llicències Municipals

(placeholder)

ASSESSORIA MERCANTIL

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

Nosaltres l'ajudarem a gestionar el complicat mon de l'empresa

- Comunicació d'activitat i representant legal

- Autorització i permisos per iniciar l'activitat.

- Assegurança obligatòria.

- Elaboració dels plans d'autocontrol

- Legalització de les instal·lacions a la normativa específica.

- Llicència d'Activitat

- Llicència d'obra

- Classificació de l'activitat.

- Inscripció en el registre sanitari o d'industria

- Llicència d'ocupació.

- Declaració de l'ús i contaminació de l'aigua.

- Ús de sól públic per terrasses.


Emprenedors

ASSESSORIA MERCANTIL


Creació d'empreses

Emprenedors

Accionistes

Consells d'Administració

Planificació empresarial

Vinculació d'empreses

Contractes mercantils

Valoració d'empreses

Compra - Venda d'empreses

Franquicies i concessions

Domiciliació de societats

Representant societari

Concurs de Creditors

SERVEIS

- Assessorament en el pla d'empresa. Confecció i avaluació.

- Assessorament en la tipologia societària a adquirir.

- Seguiment del procès de creació de la societat.

- Confecció de les memòries en la Capitalització de l'atur.

- Elaboració de la memòria per accedir al finançament del projecte.

- Obtenció de denominació social.

- Determinació del Capital social.

- Elaboració dels estatuts.

- Signatura a la Notaria

- Inscripció en el Registre Mercantil

- Alta d'activitat i obtenció del NIF.

Accionistes

- Assessorament i actes del Consell d'Administració.

- Elaboració de les actes de les Juntes Generals d'Accionistes.

- Secretaria del Consell d'Administració.

- Atenció a l'accionista.

- Inscripció dels llibres d'actes al Registre Mercantil.

- Publicació de les convocatòries de juntes generals.

- Modificacions estatutaries: Domicili, objecte social...

- Compra-venda d'accions i la seva valoració.

- Requisits per al pagament de dividends.

- Augment o disminució del capital.

- Representació de socis o grup de socis en Juntes Generals.

Societats

- Compra-venda de societats: due diligence.

- Anàlisi del valor patrimonial.

- Fusions, absorcions, escinsions, disolucions i liquidacions de societats.

- Contractes de preus de transferència

- Creació de holdings, filials, sucursals o oficines de representació.

- Reestructuració d'empreses i grups societaris.

Contractes

- Contractes de franquicia, concessions, distribució, representació.

- Transaccions i negociacions.

- Competència i ressolució de conflicetes entre societats.

- Convenis i protocols d'empreses familiars.

- Outsorcing i Autònoms dependents.

Concurs de creditors

- Assessorament en la gestió de la insolvència

- Comunicació prèvia insolvència (art. 5 bis LC)  (preconcurs)

- Concurs de creditors

- Reestructuracions de deutes, negociació amb la banca i creditors

- Homologació d'acords de financiació

- Expedients de regulació d'ocupació.

ESPECIALISTES EN CONCURS D'ACREDITORS.

FES CLICK AQUÍ