ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus

Inspeccions laborals

Planificació Laboral

(placeholder)

ASSESSORIA LABORAL

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

• Solicitud de jubilación


• Certificado de empresa


• Certificado de empresa - Jubilación anticipada


• Certificado de empresa - Jubilación parcial


• Certificado de Empresa Jubilación Especial 64 años


• Cálculo de la Edad de Jubilación

MODELS I GESTIONS

(placeholder)

Fem senzilla la gestió de les nòmines i els recursos humans.

JUBILACION

- Inspeccions laborals i expedients sancionadors.

- Liquidacions paral·leles

- Elaboració de Recuros

- Gestió dels Requeriments

- Delimitació de Responsabilitats

- Representació de l'empresa en el procès.

- sol·licituds d'ajornaments

- Franccionaments.

- Control de les notificacions telemàtiques.

. Assessorament permanent, per a minimitzar l'impacte laboral en les operacions de la societat.

- Planificació d'activitats amb trascendència laboral rellevant.

- Auditoria laboral.

- Informes laborals pericials.

- Verificació d'informació social, laboral.

- Gestió d'expedients de delicte fiscal.

- Formalització de les declaracions i liquidacions laborals.

- Gestió de les quotes a la Seguretat Social.

- Grups de societats i la cessió de treballadors.

- Planificacions laborals en operacions o establiments internacionals.

- Reestructuració d'empreses i les relacions laborals. ERO

- Reduccions de jornades de treball ERO

- Empreses amb problemes i concursos de creditors. ERO Concursal.

- Empreses familiars.

- Creixement empresarial.

- Gestió de l'ús d'empreses de treball Temporal.

- Gestió de l'ús de cooperatives de treball.

- Gestió de l'ús de personal autónom dependent.

ASSESSORIA LABORAL


Alta d'empreses a la seguretat social

Confecció dels contractes de treball i pròrrogues

Confecció de les nòmines

Confecció i presentació dels TC1 i TC2

Altes baixes laborals

Baixes per malaltia

Accidents de treball

Vigilància de salut laboral

Relació amb els sindicats.

Afiliació de treballadors estrangers.

SERVEIS

(placeholder)

Incapacidad permanente - Lesiones permanentes no invalidantes


• Solicitud de Incapacidad permanente y Lesiones permanentes no invalidantes


• Certificado de empresa


• Certificado de empresa para descripción de las tareas realizadas


• Certificado de salarios para contingencias profesionales

INCAPACIDAD PERMANENTE

Viudedad, Orfandad, Favor de familiares y Auxilio por defunción


• Solicitud de viudedad, orfandad y favor de familiares


• Declaración responsable de concurrencia de los requisitos relativos a la pensión compensatoria


• Certificado de empresa


• Certificado de salarios para contingencias profesionales


• Solicitud de auxilio por defunción


• Declaración sobre fallecimiento por enfermedad común

VIUDEDAD, ORFANDAD Y DEFUNCIÓN

Pago directo de incapacidad temporal


• Solicitud de incapacidad temporal


• Certificado de empresa


• Certificado de empresa - Sistema especial para trabajadores cuenta ajena agrarios del RG


• Certificado de empresa - Sistema especial para empleados de hogar del RG


• Declaración de situación de la actividad - Cuenta Propia o Autónomos


• IRPF - Comunicación de datos


• Declaración de hijos a cargo


• Manifestación de disconformidad con el alta médica emitida por el INSS


• Solicitud de revisión del alta médica por contingencias profesionales, emitida por la


• Mutua o Empresa Colaboradora


• Solicitud reintegro prestación de IT abonada en pago delegado, no deducida en boletines cotización


• Solicitud determinación de la contingencia de IT

INCAPACIDAD TEMPORAL

Riesgo durante el embarazo o la lactancia natural


• Solicitud de certificación médica de riesgo


• Solicitud de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural


• Declaración de la trabajadora cuenta propia sobre situación riesgo     


• Certificado de empresa


• Declaración empresarial de la situación de riesgo


•Certificado de empresa - Sistema especial empleados hogar del RG


• Declaración empresarial de la suspensión del contrato


• Declaración de situación de la actividad - Cuenta Propia o Autónomos

EMBARAZO Y LACTANCIA

Maternidad

• Solicitud de maternidad, adopción o acogimiento

• Certificado de empresa

• Certificado empresa - Sistema especial para empleados de hogar del RG

• Declaración del descanso de maternidad-paternidad a tiempo parcial para trabajadores cuenta propia

• Declaración de situación de la actividad - cuenta propia o Autónomos

• Acuerdo empresa - trabajador. Maternidad a tiempo parcial

IRPF - Comunicación de datos

• Opción de la madre, cediendo parte del descanso de maternidad por nacimiento, en favor del otro progenitor

• Acuerdo de los progenitores sobre el disfrute del descanso de maternidad, por adopción o acogimiento.

MATERNIDAD

Paternidad

• Solicitud de paternidad

• Certificado de empresa

• Certificado de empresa - Sistema especial empleados de hogar

• Declaración de situación de la actividad

• Declaración del descanso de maternidad-paternidad a tiempo parcial para trabajadores cuenta propia

• Acuerdo empresa - trabajador. Paternidad a tiempo parcial

PATERNIDAD

Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

• Solicitud

• Acuerdo entre progenitores

• Certificado de empresa

• Declaración de trabajador

• Certificado empresa - Sistema especial empleados de hogar

• Informe del Servicio Público de Salud

• Certificado de la empresa sobre la reducción de jornada

• IRPF - Comunicación de datos

• Declaración de situación de la actividad - Cuenta Propia o Autónomos

CUIDADO DE MENORES

Prestaciones familiares

• Solicitud de prestación por hijo o menor a cargo

• Solicitud de prestación por hijo o menor a cargo

• Solicitud de prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacitad - Parto o adopción múltiples

• Declaración anual ingresos de la asignación por hijo o menor a cargo

• Solicitud de inclusión de nuevos hijos

• Comunicación de variaciones de la prestación familiar por hijo o menor a cargo.


PRESTACIONES FAMILIARIES